Muziekschool Henk Kramer voor pianoles en keyboardles in Purmerend Papaverstraat 65 - 1446 em - Purmerend Kvk-nr.: 37160033 btw-nr.: NL096862105B01
info@muziekschoolhenkkramer.nl tel: 06-14130097/0299-642243
BEPALINGEN Voor het geven van privé-muziekonderwijs door leraren die zijn ingeschreven als lid van de NTB. Artikel 1 De lesovereenkomst gaat in op: De overeenkomst loopt af op de dag waarop het basisonderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 1 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode die twaalf lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft. Artikel 2 De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven. Artikel 3 Het totaal verschuldigde bedrag ad. € ___________________wordt per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan. De lesprijs bedraagt €_______________. Wanneer de leerling zich in de loop van het lesjaar( 01 oktober t/m 30 september) aanmeldt, wordt het kwartaalbedrag berekend naar het aantal lessen dat rest binnen betreffend kwartaal. De daarop volgende kwartalen worden in rekening gebracht conform de lestarieven per kwartaal. Een volledig lesjaar bestaat uit 40 lesweken. Artikel 4 Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd. Artikel 5 Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.